VALKENBURG - De provincie laat samen met de omgevingsdienst West-Holland en de gemeente Katwijk onderzoek uitvoeren naar het gebruik van Beaumix door aannemer Boskalis in de N206 (ir. G. Tjalmaweg) bij Valkenburg. De resultaten hiervan worden in juni verwacht.


Als bevoegd gezag heeft de provincie de plicht toe te zien dat de Wet bodembescherming wordt nageleefd. Ook is de provincie opdrachtgever aan Boskalis voor het project N206 ir. G. Tjalmaweg. De rollen van bevoegd gezag en opdrachtgever zijn binnen de provincie zowel bestuurlijk als ambtelijk gescheiden. Het doel is op die manier tot een zorgvuldige aanpak te komen.

Als bevoegd gezag laten gemeente en provincie onderzoek doen naar het gehalte genormeerde zware metalen in de toegepaste Beaumix door een extern onderzoeksbureau. Het doel is erachter te komen of het gehalte van deze metalen voldoet aan de wettelijke normen die daarvoor gelden.

Gesprekken met Boskalis
Daarnaast heeft de provincie in haar rol als opdrachtgever gesprekken gevoerd over Beaumix met Boskalis. In die gesprekken is ook aangegeven dat er deze maand nog een audit komt naar het hele proces van productie tot en met het transport van Beaumix naar het project. Het doel van het onderzoek is om te controleren of de praktijk overeenkomt met de regels die hiervoor zijn opgesteld.

Als in juni de resultaten van beide onderzoeken bekend zijn, wordt duidelijk of er verdere maatregelen volgen.