KATWIJK - Bos­ka­lis gaat rond 20 mei a.s. star­ten met de aan­leg van het zoge­he­ten “brand­weer­pad”. Het brand­weer­pad is de nieu­we ver­bin­ding tus­sen de Voor­scho­ter­weg en de Toren­vliet­slaan. De aan­leg van het brand­weer­pad maakt onder­deel uit van de nieu­we ver­keers­i­tu­a­tie bij de roton­de Toren­vliet­slaan. In tegen­stel­ling tot wat de naam sug­ge­reert, is het brand­weer­pad niet alleen toe­gan­ke­lijk voor de brand­weer maar is het een open­ba­re weg.


Tij­dens de werk­zaam­he­den voor de aan­leg van de roton­de Toren­vliet­slaan is het brand­weer­pad beperkt toe­gan­ke­lijk, dit wordt met ver­keers­bor­den aan­ge­ge­ven. Het pad is na open­stel­ling van de roton­de de nieu­we ver­bin­ding van de Toren­vliet­slaan naar de Voor­scho­ter­weg, dit is naar ver­wach­ting van­af begin sep­tem­ber 2020.

Van­af half juni a.s. start Bos­ka­lis met voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor de aan­leg van de nieu­we roton­de. Deze voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den bestaan uit het ver­leg­gen van slo­ten en kabels & lei­din­gen aan de zuid­zij­de van de Voor­scho­ter­weg. Als het brand­weer­pad gereed is, wordt de Toren­vliet­slaan opge­bro­ken over het aan­ge­ge­ven gedeel­te.

In de maand augus­tus, tij­dens de vakan­tie, wordt de roton­de gebouwd. De werk­zaam­he­den aan het brand­weer­pad en de roton­de zijn naar ver­wach­ting eind sep­tem­ber 2020 afge­rond. Auto­ver­keer, fiet­sers en voet­gan­gers wor­den tij­dens deze werk­zaam­he­den met bypass langs de werk­zaam­he­den geleid. De bypass wordt aan­ge­legd over de par­keer­plaats tus­sen de Voor­scho­ter­weg en de Duy­fra­klaan. Ook de bus­hal­te ver­schuift tij­de­lijk 100 meter rich­ting Val­ken­burg.

Plan­ning

  • Half mei t/m juni: aan­leg brand­weer­pad
  • Juni: aan­leg bypass
  • Half juni t/m juli: voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den (ver­leg­gen slo­ten en kabels en lei­din­gen en ver­wij­de­ren bestaan­de Toren­vliet­slaan)
  • Augus­tus: bouw roton­de
  • 1 sep­tem­ber: open­stel­ling roton­de

De voort­gang van de werk­zaam­he­den aan het brand­weer­pad en de roton­de Toren­vliet­slaan wordt regel­ma­tig gecom­mu­ni­ceerd op de web­si­te www.rijnlandroute.nl. Bewo­ners en onder­ne­mers ont­van­gen een brief als er spra­ke is van hin­der door de werk­zaam­he­den.

Voor de aan­leg van de roton­de Toren­vliet­slaan en het brand­weer­pad zijn de benodigde vergunningen verleend. De aanleg hiervan staat los van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206.