KATWIJK - De onder­zoeks­bu­reaus zijn druk bezig met het onder­zoe­ken van de moge­lij­ke zui­de­lij­ke vari­an­ten van een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 (Ir. G. Tjal­ma­weg) tijdens de aanleg van de RijnlandRoute. Alle aspec­ten wor­den daar­in zoveel als moge­lijk fei­te­lijk onder­zocht en weer­ge­ge­ven, zodat de varianten goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

Beoor­de­lings­ka­der GS

Ter voor­be­rei­ding op een besluit heb­ben Gede­pu­teer­de Sta­ten (GS) van provincie Zuid-Holland dins­dag 7 janu­a­ri 2020 de kaders voor het beoor­de­len van de onder­zoeks­re­sul­ta­ten bespro­ken. Het beoor­de­lings­ka­der is een ver­volg op de eer­de­re rand­voor­waar­den die door GS zijn aan­ge­ge­ven en moet lei­den tot een spoe­dig besluit als het onder­zoek klaar is. Dit is nodig om de ver­tra­gings­kos­ten te beper­ken, omdat de aan­ne­mer al is gecon­trac­teerd en is begon­nen met de voor­be­rei­ding van de werk­zaam­he­den voor de defi­ni­tie­ve situ­a­tie.

Als een zuid­va­ri­ant binnen het kader past, is GS bereid in te stemmen met een zuid­va­ri­ant. Zo niet, dan besluit GS met een tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 door te gaan. Als de g

Ver­volg­pro­ces
Uiter­lijk 31 janu­a­ri 2020 wordt het onder­zoek naar de zui­de­lij­ke vari­an­ten van de N206 inhou­de­lijk afge­rond. Hier­na vindt zo spoe­dig moge­lijk besluit­vor­ming plaats door GS. Alle infor­ma­tie over het onder­zoek, de voort­gang en con­tact­mo­men­ten met de omge­ving is te vin­den op www.rijnlandroute.nl.