KATWIJK - Op 27 mei jl. kwam de Tweede Kamer-commissie Infrastructuur & Waterstaat bijeen voor een debat over de circulaire economie. Onderwerp van gesprek was onder andere de ‘voortgang strategische aanpak batterijen’. In deze aanpak gaat het onder andere over hoe om te gaan met hergebruik van batterijen. Naar aanleiding van de oproep van gemeente Katwijk eerder deze maand aan de commissie kwam hierbij ook het issue Beaumix aan de orde. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Stientje van Veldhoven deed hierin een duidelijke uitspraak: ‘Ik wil minder batterijen in bodemassen. Ik ben in overleg met de sector om te kijken of dit uitvoerbaar is. We gebruiken veel batterijen, maar hebben er allemaal belang bij dat ze niet in het milieu terechtkomen.’


Wethouder Rien Nagtegaal: ‘Het is goed om te merken dat het probleem met Beaumix dat onze kern Valkenburg al maanden in zijn greep houdt, nu ook landelijk steeds meer op de agenda komt. En dat is volkomen terecht. Het is niet alleen een Valkenburgs probleem, maar het lijkt meer en meer een landelijk maatschappelijk issue te worden dat we ook op dit niveau moeten oplossen. De uitspraken van de staatssecretaris bieden in dit opzicht perspectief.’

Zorgen over gebruik Beaumix
SP-Kamerlid Beckerman gaf aan dat zowel de omgeving als de lokale en regionale overheden zich zorgen maken over de toepassing van Beaumix. De gemeente en de provincie zijn beiden bevoegd gezag, maar hebben volgens Beckerman te weinig armslag om goed invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid en het milieu. Tevens gaf de SP aan dat er concrete suggesties zijn gedaan om meer zicht te krijgen op het gebruik van Beaumix, bijvoorbeeld de vraag van de Inspectie Leefomgeving en Transport om een administratieve verplichting in te stellen waarmee duidelijker is wat waar naartoe gaat. De CDA -fractie ondersteunde deze uitspraken, en wees ook nog op de eerder door hen gestelde Kamervragen over dit onderwerp waarop nog geen antwoord is. De SGP stelde de staatssecretaris voor ‘het stokje over te nemen’ van het onderzoek naar Beaumix dat gemeente Katwijk en provincie Zuid-Holland laten uitvoeren.

Onderdeel van breder geheel
Staatssecretaris Van Veldhoven plaatste een kanttekening bij de certificering van de partijen Beaumix. 'Voldoet een partij Beaumix waar batterijen in zitten aan de specificaties, dan hebben we iets toegestaan waarvan we achteraf zeggen: vinden we dit wel wenselijk?' Verder gaf zij aan dat het batterijenvraagstuk onderdeel is van een breder geheel, waarvoor de taskforce herinrichting bodemstelsel aan zet is: 'Als we willen voorkomen dat we in volgende overleggen nog drie van dit soort casussen hebben, moeten we het ook breder oppakken.' De staatssecretaris zegde een brief met meer informatie aan de Tweede Kamer toe.

Project RijnlandRoute
In Valkenburg (gemeente Katwijk) wordt de provinciale N206 verdiept en verbreed als onderdeel van het project RijnlandRoute. In dit project van de provincie Zuid-Holland maakt de aannemer gebruik van Beaumix, een circulaire, vrij toepasbare bouwstof. De zichtbare aanwezigheid van onder andere batterijen in dit materiaal leidt echter tot grote zorgen bij de gemeente en de bevolking. Deze zorgen richten zich vooral op negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid. De gemeente Katwijk greep daarom de Kamercommissie I&W van 27 mei jl.aan om de zorgen over de gebruikte Beaumix bij de Rijksoverheid onder de aandacht te brengen.