RIJNSBURG - Het college ziet mogelijkheden om met nieuwe maatregelen het verkeer in de Brouwerstraat in Rijnsburg veiliger te regelen. Tot nu toe lieten de richtlijnen voor verkeer bijna geen ruimte om maatregelen te nemen op erftoegangswegen zoals de Brouwerstraat. Landelijk zijn deze problemen ook bekend bij verkeerskundigen en daarom wordt op dit moment gekeken naar het doorvoeren van een nieuw wegtype, namelijk de gebiedsontsluitingsweg van 30 km per uur.


Er zijn sinds 2013 verschillende verkeersmaatregelen genomen om de verkeersdrukte en gereden snelheden in de Brouwerstraat terug te dringen. Bijvoorbeeld door het invoeren van een lagere maximumsnelheid en het versmallen van de weg. Maar doordat er weinig alternatieven in Rijnsburg zijn om al het verkeer goed te verwerken, hebben deze maatregelen tot nu toe onvoldoende effect gehad. Vooral het doorgaande vrachtverkeer in de Brouwerstraat is een probleem en geeft bij fietsers en voetgangers in de Brouwerstraat een onveilig gevoel. Dit blijkt ook uit het onderzoek onder inwoners wat is gehouden om te komen tot het verkeersveiligheidsplan.

Wethouder Rien Nagtegaal: “Zowel het college als de gemeenteraad zijn niet gelukkig met de verkeerssituatie die afgelopen jaren in de Brouwerstraat is ontstaan. We streven samen met bewoners naar een verkeersveiliger Katwijk. Door bewoners, wijkraad en gemeenteraad zijn eerder ook verschillende maatregelen voorgesteld. Helaas is een goede oplossing niet zo eenvoudig te vinden en vraagt dit ook om flinke investeringen. Op de lange termijn kan de aanleg van de Pioniersbaan, de zuidelijke Randweg Bollenstreek, een verbinding tussen de A44 en de N206 ten noorden van Katwijk, een oplossing bieden. Deze weg biedt dan voor het doorgaand verkeer een betere en snellere route. Maar we verwachten dat deze weg er niet snel is. Daarom kijken we nu naar tussentijdse oplossingen. Als de Brouwersstraat kan worden getypeerd als een gebiedsontsluitingsweg 30km/uur, dan gelden daarvoor andere richtlijnen en biedt dit ons de mogelijkheid om het (vracht)verkeer op deze weg verder terug te dringen en de leefbaarheid voor bewoners te verbeteren. “

Om de leefbaarheid en veiligheid in de Brouwerstraat sterk te verbeteren zijn er drie mogelijke oplossingen onderzocht:

  • Het instellen van de gebiedsontsluitingsweg (GOW 30), wat inhoudt dat er maximaal 30km per uur gereden mag worden en dat van de Brouwersstraat een voorrangsweg wordt gemaakt.
  • Het instellen van een verbod voor doorgaande vrachtwagens op zowel de Brouwerstraat als de Sandtlaan. Na een periode van 2 maanden kan bij te weinig effect deze maatregel kracht worden bijgezet door naast bebording ook camera handhaving in te zetten. Dit houdt in dat op zowel de Brouwerstraat als de Sandtlaan camera’s geplaatst worden, die op basis van kentekenherkenning vast kunnen stellen wat doorgaand-, of bestemmingsverkeer is. Doorgaand vrachtverkeer kan dan beboet worden voor het overtreden van het verbod.
  • Plaatsing van verkeerslichten, op drie manieren:
  1. het plaatsen van 2 geregelde oversteekplaatsen (GOP’s);
  2. een basis verkeerslichten installatie(VRI) op twee kruispunten op de Brouwerstraat. Deze locaties worden bepaald samen met belanghebbenden;
  3. een uitgebreide verkeerslichten installatie (VRI), die met elkaar communiceren en daarmee de verkeersstromen kunnen doseren.

Hoe verder

De oplossingen met voor- en nadelen zijn in een rapportage uitgewerkt en besproken met het college. Daarna is gesproken met een afvaardiging van VVN, Fietsersbond, politie, KOV, de wijkraden Katwijk a/d Rijn en Rijnsburg en bewoners die eerder hun zorgen hebben geuit over de verkeersveiligheid in de Brouwerstraat. Hierbij zijn de mogelijke maatregelen gepresenteerd en de reacties meegenomen in de rapportage. Na besluitvorming door de raad volgt een openbare uitnodiging voor een online bijeenkomst voor inwoners, ondernemers e.o. (afhankelijk van het aantal deelnemers komen er 1 of meer online bijeenkomsten). Bewoners direct aan de Brouwerstraat en bewoners van de Molentuinweg ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Tijdens deze online bijeenkomst(en) wordt er een toelichting gegeven op de voorgestelde maatregelen en krijgen aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen en een reactie te geven. Deze reacties worden vervolgens meegenomen in een definitief voorstel dat opnieuw ter besluitvorming wordt aangeboden aan college en raad.