KATWIJK - Katwijk is een financieel gezonde gemeente. Door nieuwe tegenvallers zijn de financiële onzekerheden groter geworden. Om deze onzekerheden het hoofd te bieden, zijn nieuwe maatregelen nodig. Op 26 mei stelde het college de kaderbrief vast. In deze kaderbrief zijn uitgangspunten benoemd die richting geven om de begroting weer in evenwicht te krijgen.


Uit analyse blijkt dat er aantal redenen te noemen zijn die deze financiële situatie veroorzaken:

 • De gemeente krijgt te weinig geld van het Rijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en WMO.
  De gemeente wil graag goede hulp voor iedereen en dat kost meer geld dan we daar voor krijgen.
 • De gemeente wil (en heeft) lage gemeentelijke belastingen waardoor er relatief minder inkomsten zijn.
 • Het voorzieningenniveau in de gemeente is hoog; met bijbehorende kosten.
 • De gemeente heeft grote opgaven zoals de energietransitie, het verbeteren van de bereikbaarheid en de bouw van meer woningen.
 • De gemeentelijke organisatie is flink in ontwikkeling en kan daardoor nog niet optimaal functioneren.

Onzekerheden

Het college voorziet een aantal onzekerheden die waarschijnlijk negatieve invloed op de financiële positie van de gemeente hebben. Een daarvan is dat er verwacht wordt dat er extra geld nodig is voor de (structurele) effecten van het coronavirus. Maar ook de voortdurend oplopende kosten voor jeugdzorg, de onzekerheid over de uitkering uit het gemeentefonds en de veranderingen in het beleid van het Rijk zijn onzekerheden die we nu financieel niet op kunnen vangen als die zich voordoen.

Deze onzekerheden zorgen ervoor dat, als er niet wordt ingegrepen, de begroting de komende jaren een groot tekort laat zien. Om dit op te lossen moeten er keuzes gemaakt worden in de plannen die er zijn en in de taken die gemeente doet. Ook het verhogen van de belastingen kan niet worden uitgesloten om alle kosten te kunnen blijven betalen.

Aanpak

De gemeente heeft al eerder bezuinigingsrondes gehad maar nu moeten er fundamentele keuzes gemaakt worden. Het college stelt de gemeenteraad voor om 3 mogelijkheden uit te werken:

 1. Bezuinigen op het gebied waar meer wordt uitgegeven dan is afgesproken.
  De overschrijding in bijvoorbeeld het sociaal domein wordt dan ook binnen dat domein opgelost.
 2. Focus aanbrengen in de uitgaven en investeringen.
  Er kan bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt in belangrijkheid van projecten, opgaven en beleid. Ook kan er gekeken worden naar het wijkgericht werken. De focus komt dan op een van de wijken en in de andere wijken worden alleen de wettelijke taken uitgevoerd.
 3. Verhogen van de inkomsten.
  Katwijk is een relatief goedkope gemeente dus ook mogelijkheden om de gemeentelijke belastingen te verhogen worden onderzocht.

De verwachting is dat de gemeenteraad begin juli richting geeft aan de scenario’s van deze mogelijkheden. De komende maanden worden die richtingen uitgewerkt en ingezet voor het meerjarenperspectief (2022 en verder). De concrete besluiten voor bezuinigingen worden eind dit jaar verwacht.