KATWIJK - De raadscommissie laat zich op 3 november informeren over het Winterplan, een plan met maatregelen tegen armoede en hogere energiekosten. Verder debatteert de commissie over de begroting voor de regionale jeugdzorg en het meerjarenprogramma van Holland Rijnland.


Informatie

De commissie behandelt tussen 19.45 en 21.15 uur het Winterplan. De behandeling begint met een presentatie en daarna gaat de commissie graag in gesprek met inwoners en betrokkenen over de problemen en de voorgestelde maatregelen. Dit betreft onder andere een energietoeslag van € 1300 voor huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum, verruiming van minimaregelingen, een klusteam voor energiebesparende maatregelen en een fonds om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. De totale kosten bedragen € 3 miljoen, ten laste van de algemene reserve.

Debat

De commissie debatteert tussen 19.45 en 20.30 uur over het werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026. Dat beschrijft de opgaven voor de regio in de komende 4 jaar en hoe Holland Rijnland deze wil oppakken. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het werkprogramma. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen om aandacht te vragen voor de wachtlijsten in de jeugdhulp, energiearmoede en een hernieuwd regionaal investeringsfonds.

Om 20.30 uur volgt een debat over de concept-begroting 2023 van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. Om jeugdigen in Katwijk passende hulp te kunnen laten ontvangen contracteert de Serviceorganisatie Zorg, met ingang van 2023 als zelfstandige organisatie, de jeugdhulp in Holland Rijnland. Het college stelt de raad voor als zienswijze in te dienen dat er geen belemmeringen zijn en het nadeel van € 140.200 voor 2023 budgettair neutraal te verwerken.

Besluit

De raad besluit vanaf 21.15 uur over:

  • Regionaal beleidsplan politie 2023-2026;
  • Concept-begroting Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 2023;
  • Verordening parkeerbelastingen 2023;
  • Verhoging krediet vervangen toplaag atletiekbaan.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergadering over het plan tegen armoede en hogere energiekosten zijn ook te zien via RTV Katwijk.