KATWIJK - Op donderdag 16 april vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raad via een videoverbinding. De raad laat zich informeren over de begin maart gemaakte afspraken voor woningbouw op locatie Valkenburg. De raad debatteert over het onderhoud en het beheer van het gemeentelijk groen in de komende tien jaren.


Ontwikkeling locatie Valkenburg

Tussen 19.45 en 21.00 uur is iedereen welkom om een reactie te geven op afspraken voor woningbouw op locatie Valkenburg. Op het voormalig vliegkamp Valkenburg moeten snel woningen komen. Dat is de kern van de afspraken die begin maart na lange voorbereidingen zijn gemaakt. In de afspraken staat dat er 600 extra, betaalbare woningen komen, zodat het totaal maximaal 5.600 woningen wordt. Het college stelt de raad voor geen bedenkingen te uiten tegen de afspraken en in te stemmen met een afwijkende procedure voor het bestemmingsplan. Wie wil meespreken dient zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint aan te melden.

Groenbeleid

De raad debatteert tussen 21.00 en 22.00 uur over de plannen van het college voor het groenbeleid. In het groenbeleidsplan staan de maatregelen van de gemeente voor het onderhoud en beheer van het gemeentelijk groen. Belangrijke onderdelen van dit groenbeleidsplan zijn het maken van een groenbalans, het versterken van de groenstructuur, het stimuleren van vergroening, het borgen van groencompensatie - ook binnen de gemeentelijke organisatie - en het maken van andere keuzes voor beheer en onderhoud.

Besluit

De raad neemt tussen 19.30 en 19.45 uur besluiten over:
• Bestemmingsplan Fietspad Westerbaan
• Voorbereidingskrediet gebiedsgerichte aanpak van de wijk 't Joght
• Beschikbaar stellen van RRE-subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik)
• Voorbereidings- en uitvoeringskrediet Parkeerplaats Olympiaweg
• Voorbereidingskrediet reconstructie van de Molentuinweg-Tulpstraat
• Wijzigen Verordening wet maatschappelijke ondersteuning 2015
• Benoeming van een nieuw lid van de rekenkamercommissie

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over de videoverbinding. Eventueel is er een alternatief om gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.
Omdat de vergadering via een videoverbinding verloopt is de publieke tribune in het gemeentehuis gesloten. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.