KATWIJK - Op 27 mei a.s. komt de Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat (I&W) bij elkaar voor een debat over circulaire economie. Op de agenda staat onder andere de bespreking van het onderwerp ‘voortgang strategische aanpak batterijen’. In deze aanpak gaat het onder andere over hoe om te gaan met hergebruik van batterijen. Hoewel het onderzoek dat de gemeente in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland en de provincie Zuid-Holland doet naar de samenstelling van Beaumix nog niet is afgerond, wil de gemeente deze gelegenheid toch aangrijpen om de zorgen over de langs de Ir. G. Tjalmaweg gebruikte Beaumix verder bij de Rijksoverheid onder de aandacht te brengen.


Wethouder Rien Nagtegaal: ‘Wij zijn als gemeente een groot voorstander van het hergebruiken van materialen, maar werden verrast door de aanwezigheid van batterijen in de Beaumix die in Katwijk gebruikt wordt. We blijven van mening dat deze batterijen niet thuis horen in bouwstoffen in de wegenbouw. Zoals ik eerder al had toegezegd, zet ik me graag in om deze zorgen over te brengen aan het Kabinet."

Onderzoek

De gemeente maakt zich zorgen over de aanwezigheid van batterijen in de Beaumix die gebruikt wordt bij de aanleg van de RijnlandRoute. In april is daarom een onderzoek gestart naar de samenstelling van de in dit projectgebied toegepaste Beaumix. In dit onderzoek wordt nagegaan of de samenstelling van de Beaumix voldoet aan de daarvoor geldende regels. Hiervoor worden alle genormeerde stoffen onderzocht, dat wil zeggen; de stoffen waarvoor een maximale (uitloog-)waarde is vastgesteld. De resultaten van dit onderzoek worden in juni verwacht.

Wanneer uit het onderzoek zou blijken dat de Beaumix aan de daarvoor geldende regels voldoet, dan zijn de zorgen over het materiaal nog niet weg. De gemeente maakt zich zorgen over de aanwezigheid van batterijen in de Beaumix en vraagt zich af of dit wel past binnen de kaders van de circulaire economie. Ook vraagt de gemeente zich af of er bij de rijksoverheid voldoende zicht is op het gebruik van niet-genormeerde stoffen in Beaumix. Dit zijn stoffen (metalen) waarvoor geen grenswaarden vastgelegd zijn. De gemeente wil weten of deze stoffen nadelige effecten zouden kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid.

Vergadering Kamercommissie

De gemeente grijpt de vergadering van de Kamercommissie aan om de zorgen over Beaumix met het Rijk te delen, door Kamerleden te benaderen en in aanloop naar het debat een brief over de situatie langs de Tjalmaweg met de commissie te delen. De Kamercommissie wordt vooral gevraagd om deze zorgen voor te leggen bij het kabinet, met als doel dit onderwerp landelijk bespreekbaar te maken. Gemeente Katwijk vindt het belangrijk kritisch te zijn op het gebruik van batterijen als ‘circulaire’ grondstof en te (laten) onderzoeken of de normen voor niet vormgegeven stoffen in de praktijk voldoende circulair zijn. Uiteindelijk vraagt de gemeente om richtlijnen te ontwikkelen die duidelijkheid scheppen en ons in staat stellen om zorgvuldig om te gaan met onze leefomgeving.