KATWIJK - Bij de verdieping en verbreding van de Ir. G. Tjalmaweg als onderdeel van de RijnlandRoute gebruikt aannemer Boskalis het bouwmateriaal Beaumix. De aanvoer van de eerste partijen Beaumix in het voorjaar van 2021 leidde bij de gemeente en de omgeving tot grote onrust, omdat er zichtbaar (deels) verbrande batterijen, andere metalen en plastics in zaten.


Half juni jl. is de gemeente door provincie Zuid-Holland geïnformeerd dat er een extra hoeveelheid Beaumix in het project wordt gebruikt. Hoewel deze partij er aanzienlijk minder ‘vervuild’ uitziet dan de eerdere ladingen, heeft het college van B&W op 12 juli jl. besloten om een plan te maken voor het monitoren van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater voor de komende decennia, en op korte termijn een nul-meting uit te voeren.

Wethouder Gerard Mostert: "We hebben de provincie meerdere keren duidelijk laten weten dat het gebruik van Beaumix bij de Tjalmaweg voor ons een groot zorgpunt is. Ik ben dan ook zeer ontstemd dat er nu weer een extra lading is aangevoerd. Wij blijven ons richting de landelijke politiek inzetten om de normering voor Beaumix aan te schepen en willen de komende decennia de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater goed monitoren. Dan kunnen we in ieder geval direct handelen als zich toch negatieve gevolgen voor het milieu aandienen."

Gebruik Beaumix

De aanvoer en de toepassing van Beaumix bij de Tjalmaweg heeft in het voorjaar van 2021 tot grote beroering in de gemeente geleid. De zichtbare aanwezigheid van onder andere batterijen in deze bouwstof leidde tot zorgen over mogelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uit het extra onderzoek dat de gemeente toen heeft laten uitvoeren, bleek dat de gebruikte Beaumix aan de daarvoor gestelde normen voldoet. Experts op dit gebied verwachten niet dat aanwezige batterijen een negatief effect op het milieu zullen hebben. De zorgen die leven rond het gebruik van Beaumix blijven echter bestaan. De gemeente staat op het standpunt dat eventuele gevolgen van Beaumix op het milieu pas echt inzichtelijk worden als dit ook uit jarenlang gedegen onderzoek blijkt.

Hierbij speelt ook dat in Beaumix een groot aantal stoffen zit waarvoor geen maximaal toelaatbare normen zijn vastgesteld, en waarvan het mogelijke effect op het milieu nog niet bekend is.

Extra Beaumix

Half juni jl. heeft de provincie Zuid-Holland aan gemeente Katwijk medegedeeld dat er meer Beaumix toegepast gaat worden in de verdiepte ligging van de N206. Uit berekeningen van aannemer Boskalis kwam naar voren dat er meer gewicht op de folieconstructie aangebracht moest worden om de sterke opwaartse druk van het grondwater onder controle te houden. Het gebruik van Beaumix zou hiervoor de beste oplossing zijn vanwege de zwaarte van het materiaal en de waterdoorlatendheid.

Om er zeker van te zijn dat Boskalis een juiste beslissing heeft genomen met de toepassing van Beaumix, heeft Royal Haskoning/DHV als onafhankelijk ingenieursbureau in opdracht van de provincie een extra controletoets uitgevoerd op de berekening van Boskalis. Hieruit blijkt dat de berekening van Boskalis correct is uitgevoerd, en dat Beaumix een geschikt materiaal zou zijn om te gebruiken als oplossing voor de hoge waterdruk. De verschillen met andere bouwmaterialen – zoals zand – die ervoor zouden zorgen dat Beaumix de beste oplossing voor dit probleem is, zijn door RH/DHV niet getoetst.

Monitoren waterkwaliteit

Het gemeentebestuur is zich zeer bewust van de zorgen die bij de omgeving leven over het gebruik van Beaumix, en deelt deze zorgen. Daarom vindt het college het belangrijk om het eventuele effect van Beaumix op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in het gebied rond de Tjalmaweg te gaan monitoren. Het college heeft daarom op 12 juli jl. besloten hiervoor een plan te laten opstellen. In dit plan moet onder andere komen te staan hoe en wanneer er gemeten wordt, in welke frequentie en hoe dit proces de komende jaren gefinancierd en geborgd kan worden. Op korte termijn wordt in ieder geval gestart met een nul-meting. Naar verwachting wordt het monitoringsplan dit najaar aan het college voorgelegd.