KATWIJK - Katwijk wil een financieel gezonde gemeente zijn. Nu en in de toekomst. We zien de kosten oplopen en krijgen hiervoor niet voldoende geld van het Rijk. Daarom is het noodzakelijk om nu keuzes te maken in wat belangrijk is voor de toekomst. Bezuinigen houdt in dat er stevige keuzes gemaakt moeten worden. Kies je voor het een, dan moet je het ander laten.


Dilemma’s en keuzes

In het maken van de keuzes voor het bezuinigingsvoorstel stond het college voor stevige dilemma’s. Ze is uitgegaan van de opgaven uit de Maatschappelijke Agenda (MAG) en de Omgevingsvisie. De sterke sociale samenhang en de grote maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners in de gemeente dragen bij aan de opgaven waar we de gemeente voor staat en die ze wil realiseren. In haar afwegingen heeft het college gekozen voor de realisatie van woningen voor een brede doelgroep, het verbeteren van de bereikbaarheid en de zorg voor kwetsbare groepen.

Bezuinigen en intensiveren
De komende jaren moet er bezuinigd worden. Daarnaast is het zo dat voor een aantal opgaven op het gebied van wonen bijvoorbeeld, juist meer inzet en geld nodig is. Dat noemen we intensiveren. Ook is er gekeken naar waar investeringen geschrapt of uitgesteld kunnen worden. Om de opgaven die de gemeenteraad belangrijk vindt mogelijk te maken en de begroting de komende jaren rond te krijgen, heeft het college een pakket van maatregelen voorgesteld waarbij het uitgangspunt ‘werken aan opgaven’ is.

Verhoging onroerendezaakbelasting (OZB)
Als er geld tekort is kijk je naar de uitgaven, maar naar ook het verhogen van de inkomsten. Het college heeft geconcludeerd dat een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) onvermijdelijk is. Wordt de OZB niet verhoogd dan moet er dieper ingegrepen worden op de kosten voor bijvoorbeeld voorzieningen. Het college adviseert de gemeenteraad een jaarlijkse verhoging van 4% vanaf 2021 tot en met 2025 door te voeren. Dit komt neer op een verhoging van gemiddeld € 28 per jaar voor een meerpersoonshuishouden.

Behandeling door de gemeenteraad
Inmiddels heeft het college de bezuinigingsopties, samen met haar advies, aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit over de bezuinigingen. Op donderdag 29 oktober wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het bezuinigingsvoorstel van het college. Een week later, op 5 november, heeft de raadscommissie vanaf 20.30 uur de hele avond gereserveerd voor het luisteren naar inwoners en betrokkenen die willen reageren op het bezuinigingsvoorstel. U kunt van de gelegenheid gebruik maken en inspreken om zo uw reactie en ideeën over de voorgestelde bezuinigingen kenbaar maken. Meer informatie over het spreekrecht een aanmelden voor het inspreken op 5 november vindt u hier. In december zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de bezuinigingen.