KATWIJK - De onderhandelingen tussen de gemeente en bouwteampartner BAM voor de verbouwing van het gemeentehuis zijn afgerond. In het voorstel blijven het huidige ontwerp en programma van eisen (scenario 1) behouden met een verruiming van het financiële kader van 1.664.626 euro. Deze verruiming is door de gemeenteraad in februari 2019 aan het college meegegeven. Dit scenario maakt het mogelijk dat de al ingeboekte bezuiniging, op 36.000 euro na, wordt gerealiseerd. Het voorstel wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet. Met dit besluit van de raad kunnen we binnen de vastgestelde kaders van het project de verbouwing van het gemeentehuis realiseren.

Door steeds stijgende kosten in de bouwsector lag de voorlopig eerste schatting van de kosten van BAM uit september 2018 flink hoger dan de raming van de gemeente uit november 2017. In de afgelopen periode, bij vergelijkbare projecten, was landelijk ook een gemiddelde bouwkostenstijging te zien tussen de 35-60%. Het college heeft vervolgens de tijd genomen om zorgvuldige afwegingen te maken. Er zijn zes scenario’s uitgewerkt, waarbij ook mogelijkheden geïnventariseerd zijn om de kosten te verlagen.
De scenario’s en het financiële kader zijn begin 2019 (vertrouwelijk) voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft op 14 februari 2019 ingestemd met scenario 1, behoud van het huidige plan met programma van eisen, en het college meegegeven binnen het gestelde financiële kader met een verruiming van 1.664.626 euro te blijven.

Behoud structurele bezuiniging huisvestingskosten

Wethouder Rien Nagtegaal: “Het resultaat moet zijn: een aangepast gemeentehuis met alle publieksfuncties bij elkaar. Het moet transparant, laagdrempelig en goed bereikbaar zijn voor iedereen en ruimte bieden voor ontvangst van diverse doelgroepen. Kortom, een gemeentehuis waar onze inwoners zich welkom voelen en goed geholpen worden. Er zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt in zowel het ontwerp als het programma van eisen met altijd als uitgangspunt ‘sober en doelmatig’. Een aanpassing in het ontwerp of het programma van eisen doet te veel afbreuk aan de gewenste kwaliteit en toekomstbestendigheid die nodig is. Ja, we hebben last van extreme kostenstijging in de bouwsector, maar ook het voordeel van uitzonderlijk lage rentestand, waardoor uiteindelijk dit project mogelijk blijft. Met het besluit van de gemeenteraad kunnen we nu binnen de nieuwe vastgestelde kaders van het project de verbouwing van het gemeentehuis alsnog realiseren.”

Start van verbouwing

Naar verwachting duurt de verbouwing van 1 februari tot 1 augustus 2020. Na analyse blijkt het mogelijk om een kortere bouwstroom (van 13 naar 6 maanden) te realiseren dan in de oorspronkelijke plannen was voorzien. Naast een financieel voordeel, zorgt dit ook voor zo min mogelijk overlast voor onze bezoekers aan het gemeentehuis. Er wordt daarnaast voor sommige onderdelen gekozen voor andere materialen met een lagere vierkante meter prijs. Dit gebeurt in overleg met de architect en adviseurs. Het ontwerp en de materialen voldoen nog steeds aan de kwaliteitseisen zoals deze gesteld zijn in het programma van eisen.

Van tekening naar praktijk

BAM neemt zijn verantwoordelijkheid om te komen tot een vast te stellen definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp. Zij voeren hiervoor in oktober een nulmeting uit in het gebouw, wat inhoudt een grondige check van tekening naar praktijk. Daarmee worden eventuele risico’s voor de gemeente geminimaliseerd.

Achtergrondinformatie

In 2016 is gestart met het project Toekomstbestendige huisvesting, met als doel een huisvestingsconcept op 1 locatie wat zorgt voor een structurele verlaging van huisvestingskosten, het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebouw, het verbeteren van de klantgerichtheid en het verbeteren van de condities voor de samenwerking van de medewerkers. Na een nationale aanbesteding in juli 2018 is BAM Bouw en Techniek als bouwteampartner geselecteerd voor de verbouwing van het gemeentehuis. Een bouwteamovereenkomst houdt in dat de gemeente samen met de architect en de aannemer de voorbereidingen van het project zodanig laten verlopen dat dit resulteert in een voor opdrachtgever aanvaardbaar ontwerp en technische omschrijving met bijbehorende tekeningen binnen vastgestelde planning en budget. De afgelopen periode heeft de gemeente met de aannemer gesprekken gevoerd over de werkwijze, budget en planning voor de verbouwing van het gemeentehuis.