KATWIJK - Dit jaar sluit de jaarrekening 2020 van de gemeente Katwijk af met een positief resultaat van 3,7 miljoen. Veel positiever dan gedacht werd want in het najaar van 2020 leek het er nog op dat er 0,2 miljoen tekort zou zijn. Niet bestede subsidies en een voordeel in de kosten van het sociaal domein zijn de redenen dat er nu meer is overgebleven. Het voordelige resultaat wordt voor het grootste deel in de algemene reserve gestort zodat het gebruikt kan worden om tegenvallers op te vangen. Ongeveer 0,4 miljoen wordt voor hetzelfde doel gestort in de bestemmingsreserve sociaal domein.


Het overschot wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door eenmalige meevallers binnen het sociaal domein als gevolg van de corona-epidemie. Er kon daardoor minder directe hulpverlening plaatsvinden door het wijkteam en door enkele jeugdhulpaanbieders. In de jaarafrekening ontstaat daardoor een positief beeld maar de verwachting is dat het hier veelal om uitgestelde zorg gaat en dat de meevaller eenmalig is.

Sluitende begroting
Zowel in 2019 als in 2020 zijn er ingrijpende keuzes gemaakt om de begroting sluitend te maken. Dat is belangrijk want de provincie houdt toezicht op de gemeenten en hun financiën en een niet-sluitende begroting kan leiden tot onder toezichtstelling. Dat er nu zoveel geld over is gebleven, betekent niet dat de bezuinigingen niet meer nodig zijn/waren. Het overschot wordt veroorzaakt door eenmalige meevallers en de financiën moeten voor meerdere jaren op rij in orde zijn. Uit de voorjaarsbestuursrapportage 2021 in april blijkt dat vanaf 2023 de begroting sluitend is. Voor dit jaar en volgend jaar moet nog een oplossing gezocht worden voor de tekorten.

Onzekerheid door corona
De financiële positie van gemeenten en dus ook van de gemeente Katwijk is door corona onzeker. De gemeente krijgt meer werk door alle nieuwe regelingen die er zijn om ondernemers en verenigingen te helpen. Daarnaast wordt verwacht dat er minder inkomsten zijn. Gelukkig krijgen ook gemeenten daarvoor steunpakketten van de overheid. Onzeker is of deze steunpakketten de hogere lasten en lagere opbrengsten zullen compenseren.

Kadernota 2022
Om Katwijk goed door deze bijzondere periode te leiden worden, vaak lastige, keuzes gemaakt zowel in beleid als in financiën. Niet alleen Katwijk maar de meeste gemeenten in Nederland hebben het financieel moeilijk. De oplossing hiervoor moet uit Den Haag komen. Daar wordt, ook door Katwijk, steeds aandacht voor gevraagd bij het kabinet. Met de kadernota is een schets neergelegd voor 2022. Het jaar waarin we nog steeds toewerken naar een toekomstbestendige begroting. En ondertussen werken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hard aan de grote opgaven van Katwijk: de realisatie van woningen in een gezonde, groene leefomgeving, het verbeteren van de bereikbaarheid en de zorg voor kwetsbare groepen. Samen werken we aan het Katwijk van morgen.