KATWIJK - Het college van B&W wil graag een woonzorg-complex realiseren op de plek waar nu basisschool De Krulder staat. Op die plek komt straks een kavel vrij dat een nieuwe invulling moet krijgen. Wethouder Jacco Knape: “Het aantal ouderen in Katwijk neemt tot 2040 toe. Er is daardoor veel behoefte aan woningen met daarbij in meerdere en mindere mate een zorgfunctie. Een woonzorg-complex kan voorzien in deze behoefte en draagt daarnaast bij aan doorstroming bij bestaande woningen in Katwijk.”


Behoefte aan een woonzorg-complex

De scholen De Windvang en de Krulder worden samen ondergebracht in een nieuw gebouw. Samen met KOK Kinderopvang en Jeugdhulp Cardea vormen zij straks een Integraal Kindcentrum met gymzaal (IKC+). Doordat deze functies in één nieuw gebouw worden samengebracht, komt er ruimte vrij. Afgelopen tijd heeft de gemeente een aantal scenario’s onderzocht om die extra beschikbare ruimte opnieuw in te vullen. Bijvoorbeeld door de kavel onbebouwd te laten en een groene invulling te geven. Of door de ruimte te gebruiken om nieuwe woningen te bouwen.

De locatie van de kavel heeft de doorslag gegeven in de voorkeur van het college voor het bouwen van een woonzorg-complex. De locatie ligt dicht bij de voorzieningen van de Hoornespassage en een appartementengebouw past in de stedenbouwkundige structuur van de omgeving. Er is dringend behoefte aan woningen met een zorgfunctie vanwege de vergrijzing die steeds meer merkbaar wordt. In het complex komen ook appartementen voor mensen die, door allerlei omstandigheden, niet goed zelfstandig kunnen leven. Dit zijn kleine woningen waar dag en nacht hulpverleners zijn. Dat heet Beschermd Wonen.

Wethouder Adger van Helden: “Op dit moment zijn er voor deze mensen niet genoeg woningen beschikbaar, waardoor zij niet naar vermogen mee kunnen doen met de samenleving. Extra woningen waar zij zelfstandig maar met begeleiding kunnen wonen zijn dus enorm welkom”. Het woonzorg-complex kan daarnaast ook helpen bij het verminderen van de parkeerdruk in de wijk. In de herinrichtingsplannen van de openbare ruimte rond het IKC+ worden 22 parkeerplaatsen toegevoegd. Daar komt dan het parkeerterrein van het woonzorg-complex bij waar buurtbewoners gebruik van kunnen maken.

Stichting De Morgenster
Het college legt dit voorstel neer bij de gemeenteraad met daarbij het advies om de locatie te gunnen aan stichting De Morgenster, zodat deze partij hier een woonzorg-complex kan realiseren. De Katwijkse stichting De Morgenster is al vanaf 2012 op zoek naar een locatie voor een woonzorg-complex, maar heeft de afgelopen jaren nog geen geschikte optie kunnen vinden. Er blijkt echter wel veel interesse te zijn in een woonzorg-complex met een reformatorisch-christelijk karakter. Wethouder Jacco Knape: “Het college vind het belangrijk om open te staan voor initiatieven uit de samenleving voor verschillende woonvormen en wil deze initiatieven waar dat kan ondersteunen. Op deze locatie zien wij een mogelijkheid voor stichting De Morgenster, die hier een combinatie van wonen en zorg kan realiseren die aansluit bij deze specifieke lokale behoefte.”

Vervolg
Naar verwachting worden op 8 april de scenario’s voor de invulling van de kavel, de bouw van het IKC+ en de inrichting van de openbare ruimte voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook alle reacties en aandachtspunten van bewoners die tijdens de omgevingsavonden over deze onderwerpen aan de gemeente zijn meegegeven worden voorgelegd. Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorkeursscenario van het college, wordt een onafhankelijke partij ingehuurd om de grond te taxeren conform marktwaarde en wordt het bouwplan verder uitgewerkt.