KATWIJK - Het college wil met het nieuwe parkeerbeleid een goede balans bereiken tussen autoparkeren en leefbaarheid, met genoeg ruimte voor groen, spelen en bewegen. De uitgangspunten uit de Omgevingsvisie en de Katwijkse Agenda Mobiliteit zijn daarbij leidend geweest. Met dit parkeerbeleid ontstaat er een evenwichtig aanbod van parkeervoorzieningen met een eerlijke verdeling van kosten.


Er worden concrete maatregelen voorgesteld op het gebied van parkeernormen, gereguleerd parkeren (vergunningen en betaald parkeren), fietsparkeren en speciale categorieën. Wethouder Rien Nagtegaal: “Heel veel belanghebbenden hebben meegedacht over het nieuw parkeerbeleid. Dat vind ik belangrijk, want alle inwoners (met of zonder auto) hebben te maken met parkeren. Het onderwerp raakt ook veel andere beleidsterreinen zoals wonen, economie, stedenbouw en de Maatschappelijke Agenda. Op veel plekken in Katwijk is de parkeerdruk te hoog. Op strandzondagen zien we bijvoorbeeld de bereikbaarheid van hulpdiensten in het geding komen. Dat is onacceptabel. We streven naar een gezonde balans tussen autoparkeren en leefbaarheid, met genoeg ruimte voor groen, spelen en bewegen. De openbare ruimte is er tenslotte vooral voor mensen.”

Participatie

De belangen van bewoners, winkeliers, bedrijven en bezoekers zijn erg verschillend op het gebied van parkeren. Voor het vernieuwen van het parkeerbeleid is daarom in 2019 een breed onderzoek ‘groen, spelen en parkeren’ gehouden onder inwoners. Voor de parkeermogelijkheden scoort Katwijk een voldoende, maar in de wijken Katwijk aan zee en Katwijk aan de Rijn is ruimte voor verbetering. Niet iedereen is tevreden over het parkeren; circa de helft van de bewoners geeft aan dat er onvoldoende ruimte is om te parkeren. Dit is gemeten over heel Katwijk. Waarvan 66% van de bewoners in Katwijk aan Zee het wel een goed idee vindt om het aantal vergunningen per woonadres te beperken. De meerderheid van de bewoners in Katwijk aan Zee (69 %) is vóór invoering van betaald parkeren en handhaving op zondag en vóór het uitbreiden van het vergunningsgebied.

Om tot een nieuw parkeerbeleid te komen zijn ook meerdere bijeenkomsten georganiseerd met verschillende betrokken organisaties zoals de participatieraad, winkeliers, kerkgenootschappen, woningcorporatie, ondernemers en wijkraden. En er is een inloopavond georganiseerd voor bewoners van Katwijk aan Zee, omdat zij specifiek te maken hebben met gereguleerd parkeren. De uitkomsten van het parkeeronderzoek en de uitkomsten van de bijeenkomsten en de inloopavond zijn verwerkt en meegenomen in dit nieuwe parkeerbeleid.

Beleidskeuzes

Meerdere beleidsopties in het parkeerbeleid zijn denkbaar. Hieronder staan de beleidskeuzes met daarachter het voorstel van het college. Deze keuzes worden voorgelegd aan de Raad:

 • Uitgangspunten voor parkeernormen: voorstel lagere normen bij regulering, waardoor bouwen makkelijker wordt; dit kan er ook toe leiden dat er woningen komen waar geen parkeervergunning bij komt;
 • Zonegrenzen: voorstel stapsgewijze uitbreiding van regulering, op verzoek van en in samenspraak met belanghebbenden, met op langere termijn naar verwachting regulering in de hele gemeente;
 • Bewonersvergunningen: voorstel eerste vergunning goedkoop, tweede duurder;
 • Parkeren op eigen terrein (POET): voorstel bij POET minder snel een vergunning;
 • Bezoekersregeling: voorstel 500 uur per jaar met mogelijkheid extra uren;
 • Bedrijfsvergunningen: voorstel ook voor leraren;
 • Ledenvergunningen: voorstel bezoekersregeling bij verenigingen van 5x500 uur;
 • Tarieven: voorstel duurder op straat, zodat men meer in garages parkeert;
 • Winterperiode: voorstel eerste 2 uur gratis parkeren garages en parkeerterreinen Noord- en Zuidduinen;
 • Betaald parkeren op zondag: voorstel vanaf 9 uur en handhaving; Er wordt hiermee een uitzondering gemaakt op de regel ‘niet werken op zondag’. Het college meent dat inzet op zondag noodzakelijk is. Voor minder valide kerkbezoekers zal in overleg met kerkbestuur een bezoekersregeling worden getroffen;
 • Vereenvoudiging regels: voorstel o.a. gelijke parkeertijden, abonnementen in alle garages geldig;
 • Parkeer Route Informatie Systeem: voorstel toevoegen Noordduinen + extra verwijzingen;
 • Fietsparkeren algemeen: voorstel bij bushaltes en voorzieningen;
 • Fietsparkeren Katwijk aan Zee: voorstel fietsvakken, fietscoaches en handhaving;
 • Monitoren en meten: voorstel periodiek onderzoek naar parkeerdruk en -ervaringen.

Beter meten en monitoren

Het streven is om het aantal auto’s en de ruimte die auto’s innemen in het straatbeeld, terug te dringen. Om sneller en beter inzicht te krijgen of dit lukt wordt een parkeermonitor gemaakt. Waar met periodieke tellingen van parkeerbezetting wordt gekeken naar vraag en aanbod. Aan de hand van al beschikbare data zoals de bezettingsgraad van parkeergarages, het aantal vergunningen en het aantal parkeertransacties kan er, waar nodig, worden bijgestuurd. Voor het toetsen op leefbaarheid en de beleving van overlast door verkeer wordt gebruik gemaakt van de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor.

Digitaliseren parkeren

Digitalisering van de parkeerketen in Katwijk is al door de gemeenteraad vastgesteld. Het gaat hier in feite om een nieuwe bedrijfsvoering die nodig is voor het parkeerbeleid. De parkeervergunningen en bezoekersregeling worden gedigitaliseerd. Ook wordt Kentekenparkeren op straat ingevoerd. Hierdoor komt er een grote efficiëntieslag in de uitvoering van het parkeerbeleid. In de openbare parkeergarages komt een kentekenherkenningssysteem. Deze aanpassingen maakt het betaald parkeren in Katwijk klantvriendelijker, maakt handhaving eenvoudiger en goedkoper en vergroot het inzicht in gereguleerd parkeren. Het doel is vooral om de inwoners èn bezoekers hiermee een toegankelijker en flexibeler proces te bieden.

Financiën

Na aftrek van kosten worden met de voorgestelde maatregelen meer inkomsten verwacht (netto tussen 335.000-375.000 euro). Het gaat hier over het verhogen van het straattarief naar €3 per uur, het verhogen van tarief van de 2e bewonersvergunning naar €60 per jaar en de invoering alle dagen (ook op zondag) van 9-21 uur betaald parkeren.

Planning

Het parkeerbeleid wordt na vaststelling in het college aan de gemeenteraad verstuurd. Na besluitvorming in de gemeenteraad start het college in de 2e helft van 2020 met de uitvoering van de maatregelen uit het nieuwe parkeerbeleid.