KATWIJK - Voor de herinrichting van de Biltlaan en de vernieuwing van de Koningin Julianabrug worden drie nieuwe bestemmingsplannen opgesteld. De plannen regelen onder andere de aanleg van vrijliggende fietspaden en een waterleiding door Dunea aan de oostzijde van de Biltlaan en een verbreed profiel voor de Koningin Julianabrug waarop onder andere een drie meter brede groenstrook komt. De ontwerp-bestemmingsplannen liggen – gecombineerd met de ontwerp-omgevingsvergunning voor de Koningin Julianabrug tot en met 24 oktober a.s. ter inzage.

Herinrichting Biltlaan

Op het traject Biltlaan-Zuid - van de rotonde Industrieweg tot aan de Helmbergweg – wordt het asfalt vervangen en worden de trottoirs en de fietspaden vernieuwd. Op het traject Biltlaan-Noord (Helmbergweg tot aan De Krom) komt aan de oostzijde een vrijliggend tweerichtingenfietspad en wordt de groenstructuur aangepast. Verder wordt een aantal maatregelen uitgevoerd om de R-net bussen vanaf eind december 2020 over de Biltlaan te kunnen laten rijden. Hieronder vallen de aanpassing van de rotonde Biltlaan-Rijnsoever, de aanleg van comfortstroken op de rotonde De Krom en de aanleg van een nieuw haltepaar Hoornespassage met bijbehorende fietsenstalling.

Groenplan

Voor de aanleg van het nieuwe fietspad en de waterleiding op de Biltlaan-Noord moet de huidige groeninrichting op deze locatie worden verwijderd. Om de huidige groenstrook na afronding van alle werkzaamheden te compenseren, is in samenspraak met de bewoners uit de omgeving een nieuw groenplan gemaakt, waarin gekeken is naar functionaliteit, ecologie en beeldkwaliteit van de groenstrook. De huidige inrichting vormt een vrij massieve groene 'muur' die voor een deel spontaan ontstaan is. Het is daardoor verdicht en moeilijk te onderhouden. Dit zal plaatsmaken voor gelaagde bosschages met een samenstelling van kruiden, grassen, struiken en heesters en een doorgaande kruidenberm tussen autoweg en fietspad. De nieuwe inrichting, met veel kruidenrijk grasland en bloeiende heesters, levert in de nieuwe situatie een hogere biodiversiteit op. Ook vormt het groen een barrière tussen de weg en de woningen, waardoor het zicht op de weg vanuit de tuinen ontnomen wordt en fijnstof uit de lucht wordt opgevangen. Aan weerszijden van de weg liggen kruidenrijke grondwallen die het geluid van het verkeer dichtbij de bron remmen. Samen met het nieuwe stille asfalt op de weg vormt dit een dubbele geluidreducerende maatregel.

Ontwerp Koningin Julianabrug

De Koningin Julianabrug wordt duurzaam gerenoveerd tot een vaste brug met een wat grotere doorvaarthoogte. De dek-constructie wordt vervangen en aangepast, maar de onderliggende constructie en de fundering kunnen behouden blijven. Wel worden deze delen gerenoveerd en waar nodig versterkt. Op 18 juli 2019 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt voor het ontwerp van de brug. De brug krijgt twee keer twee rijbanen voor het autoverkeer en aan de oostkant komen een voetpad, een drie meter brede groenstrook en een dubbelzijdig fietspad dat aansluit op de nieuwe fietspadenstructuur van de Biltlaan.

De groenstrook vergroot de beeldkwaliteit van de brug en verbindt het groen aan beide kanten van het water met elkaar waarmee de strook een functie krijgt als ecologische verbinding. De groenstrook wordt ingericht als voedselbron voor bijen, vlinders en andere kleine grondgebonden dieren. Tussen de langzaam- en snelverkeerzones komen smallere kruidenstroken van 1,20 m breed. Op de noordelijke oever wordt de brug verlengd, zodat ruimte ontstaat voor een sociaal veiliger fiets- en voetpad op maaiveld, in plaats van de huidige tunnel. Ook houdt de gemeente rekening met een mogelijke kanaalverbreding door het Hoogheemraadschap van Rijnland op lange termijn.

Optimalisatie ontwerp brug

Na de raadsbehandeling van 18 juli zijn in het ontwerp nog enkele optimalisaties verwerkt. Een belangrijke aanpassing is de toevoeging van een voetpad aan de westkant van de brug, met een naastgelegen groenstrook van 1,20 meter breed. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de vraag vanuit de omgeving de huidige looproute voor voetgangers te behouden.

Inloopavond 30 september

De ontwerpbestemmingsplannen liggen van 13 september tot en met 24 oktober tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze op de plannen indienen. De plannen kunnen bekeken worden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en zijn ook tijdens openingstijden op het gemeentehuis in te zien. Op maandag 30 september vindt tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopavond plaats waarbij de plannen worden toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats in het Pieter Groencollege, Rijnsoever 293.