KATWIJK - De locatie voor de tijdelijke verlegging van de Ir. G. Tjalmaweg (N206) tijdens de aanleg van de RijnlandRoute blijft de noordzijde van de huidige N206. Dit is het resultaat van de vergadering van de provinciale Statencommissie Energie en Bereikbaarheid van 8 april jl. Het college van B&W van gemeente Katwijk is bijzonder teleurgesteld over deze uitkomst.


Wethouder Rien Nagtegaal: ‘Nu de provincie geen haalbaar zuidelijk alternatief in de onderzoeksresultaten ziet, worden wij geconfronteerd met een situatie die bij onze bewoners tot zorgen leidt en geen enkel draagvlak heeft. Dit is een zeer ongelukkige uitkomst van de vertrouwelijke aanbesteding van dit provinciale project’. Het Katwijks college wordt nu door de provincie gevraagd de vergunning voor de tijdelijke weg aan de noordkant te verlenen. Vanwege de maatschappelijke impact bespreekt het college dit op 23 april eerst met de gemeenteraad.

Uitkomst aanbesteding
De verbreding en verdieping van de Ir. G. Tjalmaweg in het kader van de RijnlandRoute is vorig jaar gegund aan aannemer Boskalis. In het plan voor de uitvoering van dit werk heeft Boskalis een tijdelijke weg naast de huidige N206, aan de kant van de bebouwing van Valkenburg voorzien. In het informatietraject dat na de vertrouwelijke aanbesteding volgde, werd de omgeving hiermee overvallen. Dit leidde tot veel vragen en onrust bij de omwonenden. De provincie Zuid-Holland, opdrachtgever voor het project RijnlandRoute en verantwoordelijk voor de aanbesteding, heeft vervolgens mede op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan naar zuidelijke varianten voor deze tijdelijke weg.

Besluit Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland besloot in februari niet af te wijken van de noordelijke ligging van de tijdelijke weg, tenzij Provinciale Staten daarvoor de benodigde middelen voor beschikbaar zou stellen. Maar door de hoge meerkosten (minimaal 15 miljoen) en de extra vertraging die dit voor de aanleg van dit deel van de RijnlandRoute betekent, zag de Statencommissie geen heil in een nieuw voorstel voor Provinciale Staten om toch voor een zuidelijke variant te kiezen. Hiermee blijft het besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland staan, en wordt niet afgeweken van de noordelijke ligging van de tijdelijke weg. Het college van B&W van gemeente Katwijk is nu door de provincie verzocht de vergunningverlening voor deze tijdelijke weg zo snel mogelijk te starten.

Dilemma
Met de vergunningverlening voor de tijdelijke weg aan de noordkant van de Tjalmaweg wordt het college van B&W voor een dilemma geplaatst. Wethouder Rien Nagtegaal: ‘Als college vormen wij het zogenaamde bevoegde gezag om deze vergunning te verlenen. Wij hebben de vergunningaanvraag zeer zorgvuldig getoetst, en deze voldoet aan alle wettelijke vereisten. Juridisch is er dus geen grond de vergunning niet te verlenen. Aan de andere kant ervaar ik dat er bij de bewoners veel zorgen leven over deze tijdelijke weg, en kan deze op geen enkel draagvlak van de omwonenden rekenen’.

Bespreken gemeenteraad
Hoewel de gemeenteraad formeel geen rol heeft in de vergunningverlening, wil het college van B&W wel met de raad in gesprek voordat er een besluit wordt genomen. Dit gebeurt door het voornemen van het college de omgevingsvergunning ter inzage te leggen, voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze raadsbehandeling (informatief en oordeelsvormend) vindt plaats op donderdag 23 april a.s.

Vervolg
Na de bespreking van de gemeenteraad zal het college van B&W op 24 april een besluit nemen over de aangevraagde omgevingsvergunning. De vergunningverlening door de gemeente biedt iedere belanghebbende wel de mogelijkheid te reageren door een zienswijze in te dienen op de ontwerp-vergunning en eventueel daarna in beroep te gaan bij de Raad van State.