KATWIJK - De subsidies die Katwijkse, Rijnsburgse en Valkenburgse verenigingen en organisaties hebben aangevraagd voor 2022 zijn toegekend. In totaal deden 60 verenigingen en organisaties 82 aanvragen en er is door gemeente Katwijk ruim 3,9 miljoen euro aan subsidies toegekend. Met dit geld organiseren zij allerlei activiteiten voor u als inwoner met als hoofddoel dat iedereen mee kan doen in onze mooie dorpen.

Wethouder Adger van Helden: “De MAG is nu twee jaar de basis om het verstrekken van subsidies doelmatiger in te zetten. In dit jaar hebben verenigingen het niet makkelijk gehad. Veel activiteiten konden niet doorgaan. Andere activiteiten, bijvoorbeeld in het jongerenwerk, moesten plots digitaal in plaats van fysiek georganiseerd worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat vergde veel flexibiliteit van de betrokken partijen. Waar mogelijk hebben we het aanvragen van subsidie zo eenvoudig mogelijk gemaakt om partijen niet extra te belasten. Ook is er extra ingezet op ondersteuning. Twee keer per week zaten medewerkers klaar om vragen te beantwoorden en zo te helpen om een goede subsidieaanvraag in te dienen. Het is goed om te zien dat er weer mooie plannen gemaakt zijn voor volgend jaar. En zo fijn voor de partijen en voor onze inwoners dat we elkaar weer kunnen ontmoeten bij al die activiteiten.”

10 opdrachten
Iedere vereniging of organisatie kon zich tot 31 juli inschrijven voor 10 MAG-opdrachten. Iedere opdracht had een maximum bedrag aan subsidie dat aangevraagd kon worden. Voorbeelden van opdrachten zijn: sporten en bewegen, jeugd- en jongerenwerk en ontmoeten in de wijk. De opdracht geeft aan wat de gemeente belangrijk vindt en welke doelen zij wil halen. Aan de verenigingen en organisaties is gevraagd een plan te maken en daarin aan te geven hoe zij gaan bijdragen aan deze doelen.

Bij een klein aantal aanvragen kon niet over worden gegaan tot het verstrekken van de aangevraagde subsidie. Soms omdat onvoldoende duidelijk werd hoe de plannen bij gingen dragen aan de doelen en soms omdat er binnen een opdracht door alle partijen bij elkaar (veel) meer geld werd gevraagd dan er beschikbaar was. Op basis van de kwaliteit van de plannen zijn punten toegekend aan de inschrijvingen. De inschrijvingen met het hoogst aantal punten krijgen de subsidie toegewezen als dat past binnen het subsidieplafond. Met de partijen die geen subsidie krijgen, is een persoonlijk gesprek gevoerd zodat er een goede toelichting kon worden gegeven.

Samen verder bouwen
Om subsidies doelmatiger in te zetten, monitort de gemeente of de activiteiten die ontwikkeld worden met de subsidie een bijdrage leveren om het voor inwoners beter te maken. Zodat iedereen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kan meedoen. Zo’n omslag is niet in een of twee jaar bereikt maar is een proces dat altijd in ontwikkeling blijft. En dat doen we samen met onze partners; de verenigingen en organisaties. Afgelopen jaar hebben we met elkaar een eerste verbeterslag gemaakt in het aanvraagproces. Komend jaar gaan we weer met elkaar in gesprek en hopen we ook elkaar meer te kunnen ontmoeten.